ЖИВА БИБЛИОТЕКА под надслов „Бягство от войната“

  12-09-2023

На 14 септември 2023 г. от10:30 ч. в комплекс „Фолклорен извор“, с. Царевец, общ. Свищов ще се проведе инициатива - ЖИВА БИБЛИОТЕКА под надслов „Бягство от войната“ като част от изпълнението на проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“, ДЦБФП № 96/27.07.2022 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на инициативата ще бъдат споделени истории свързани с войната в Украйна, ще бъдат дискутирани добри практики в подкрепа на бежанците, както и възможностите за по-доброто им интегриране.

Събитието ще се проведе при отворени врати!

Очакваме Ви!

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация по прогнозиране и планиране и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на „Фонд Активни граждани България“.