Услуги

НАПП притежава административния и научен капацитет за разработване на национални, регионални и фирмени стратегии, планове, програми и проекти.

Има богат опит в разработването на методически ръководства, вътрешни правила и процедури за планиране и управление на проекти.

Изготвя предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически, планови и програмни документи, оценки на въздействието, екологични оценки и др.