Научно-изследователски проект №3-2020 ”Оценка на качеството на областните стратегии за социални услуги”

Източник на финансиране: Държавна субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност по Наредба за условията и реда за планирането разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа...

повече

Научно-изследователски проект №5-2018 ”ТЕРИТОРИАЛНО РАЙОНИРАНЕ НА Р БЪЛГАРИЯ - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Източник на финансиране: Държавна субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност по Наредба  (обн. ДВ бр. 73 от 16 септември 2016 г.)   за условията и реда за планирането разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища...

повече

Научно-изследователски проект №21-2017 ”ИЗСЛЕДВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ”

Източник на финансиране: Държавна субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност по Наредба  (обн. ДВ бр. 73 от 16 септември 2016 г.)   за условията и реда за планирането разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища...

повече

Научно-изследователски проект №5-2017 „СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЩИНИТЕ – 10 ГОДИНИ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

Източник на финансиране: Държавна субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност по Наредба  (обн. ДВ бр. 73 от 16 септември 2016 г.)   за условията и реда за планирането разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища...

повече

Научно-изследователски проект №12-2016 „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА ПРЕД ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ В РБЪЛГАРИЯ“

Източник на финансиране: Наредба №3/27.11.2015 г. за условията и реда за планирането разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност Период на изпълнение: 04.04.2016 – 01.12.2016 г. Стойност: 

повече

Проект № ИП6-2015 „ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В Р БЪЛГАРИЯ“

Източник на финансиране: Наредба № 9 на МОН (договор № 23/24.03.2015 г.) Период на изпълнение: 24.03.2015 - 01.12.2016 г. Стойност: 8 265.22 лв. Обща цел на проекта: Проучване и анализ на нормативната и методологична рамка на плановата дейност и извеждане на адекватни и работещи предложения за повишаване качеството...

повече