Заключителна пресконференция по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“

  12-09-2023

Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ кани всички заинтересовани страни на заключителна пресконференция по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“, ДЦБФП № 96/27.07.2022 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Събитието ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13:00 часа в комплекс „Фолклорен извор“, с. Царевец, общ. Свищов.

Очакваме ви!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация по прогнозиране и планиране и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на „Фонд Активни граждани България“.