СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ е включена в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 г.

  19-01-2023

СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ премина успешно процедура за подбор на ЮЛНЦ за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 г. Проф. д-р Маргарита Богданова, Председател на НАПП, е включена като член на Комитета като представител на ЮЛНЦ за общественополезна дейност, работещи в сферата на образованието, науката и културата. В тази си дейност НАПП ще си сътрудничи с още три неправителствени организации, а именно Сдружение „Българска асоциация на консултантите по европейски програми“, Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център-Сандански“ и Сдружение „Дружество за заетост на безработни лица – ДЕМО“. Комитетът е основан на принципа на партньорството и осъществява мониторинг върху изпълнението на оперативната програма.

Текущо ще информираме нашите членове и други заинтересовани страни за обсъжданите въпроси и взети решения в резултат на участието на Сдружението в Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 г. и партньорството с останалите представители на НПО секторa.